Seniorerna

                     Protokoll fört vid Bräcke S-Seniorers årsmöte 2019-03-19


 • 1. Mötets öppnande

            Ordförande Björn Jonsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet beslutade att börja mötet med att äta                      sopplunch då den stod framdukad.

 • 2. Mötets utlysande

             Hans Cederberg kunde rapportera att mötet annonserats i Kommunbladet och kontakter tagits per telefon. Mötet                       godkände förfarandet.

 • 3. Val av mötesfunktionärer

             Till ordförande för mötet valdes Erik Magnusson, till sekreterare för mötet valdes Barbro Toresson. Två justerare tillika               rösträknare valdes: Raija Edin och Jan Nääs.

 • 4. Fastställande av dagordning, arbetsordning och röstlängd för mötet

             Dagordningen godkändes, som röstlängd fungerade namnlista över de närvarande, vilket blev mötets beslut.

 • 5. Föreningens verksamhetsberättelse

              Verksamhetsberättelsen var utdelad och efter att alla tagit del lades den till handlingarna.

 • 6. Ekonomisk berättelse

             Kassören Hans Cederberg föredrog berättelsen som lades till handlingarna, samt att fastställa föreningens resultat                     och att föra in föreningens behållning 1909:- i ny räkning .

 • 7. Revisionsberättelse

             Revisor Jan Nääs föredrog berättelsen där man föreslog att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Berättelsen lades till                         handlingarna.

 • 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

             Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 • 9. Fastställande av kostnadsersättningar och reseersättningar

             Mötet beslutade att följa arbetarekommunens regler.

 • 10. Medlemmar

              Redovisades lista över de namn som registrerats som medlemmar i S-seniorerna. Mötets mening var att det                              fortfarande felar i antalet medlemmar. Hans Cederberg får i uppdrag att reda ut problemen.

 • 11. Val till föreningen

               Ordförande Björn Jonsson (1 år kvar)

               Kassör Hans Cederberg (1 år kvar)

 • 12. Ledamöter (1 år kvar) Yvonne Olsson, Kerstin Wallin och Berit Andersson.

               Val av 2 ledamöter för en tid av 2 år

               Till ledamöter för en tid av 2 år valdes Barbro Toresson och Raija Edin.

 • 13.Val av 5 styrelsesuppleanter för en tid av 1 år

              Till styrelsesuppleanter för en tid av 1 år valdes: Per-Arne Olsson, Anki Stenudd, Erik Magnusson, Åsa Lindstein och                  Arne Näsman.

 • 14. Val av revisorer för en tid av 1 år

               Till revisorer för en tid av 1 år valdes Jan Nääs och Lennart Berggren.

 • 15. Val av revisorssuppleanter för en tid av 1 år

               Till revisorssuppleanter för en tid av 1 år valdes Anna Lindström.

 • 16. Val av valberedning för föreningen

               Mötet beslutade att frågan fick anstå tills behov föreligger. (Antalet medlemmar är lågt och de som är aktiva har                         redan en position i arbetet.)

 • 17. Val av ledamot i Arbetarekommunens styrelse för en tid av 2 år

               Till ledamot i Arbetarekommunens styrelse valdes Raija Edin.

 • 18. Val av suppleant till Arbetarekommunens styrelse

               Avvaktar med val.

 • 19. Val av ledamöter till representantskapet för en tid av 1 år

               Till ledamöter i Representantskapet valdes Björn Jonsson och Barbro Toresson.

 • 20. Val av suppleanter till Repskapet för en tid av 1 år

               Till suppleanter till Repskapet valdes Raija Edin och Berit Andersson.

 • 21. Verksamhetsplan

               Eftersom styrelsen inte presenterade någon verksamhetsplan fick mötet ge förslag på olika teman som ska                                 sammanställas till nästa möte.

 • 22. Mötet avslutades

               Föreningens ordförande Björn Jonsson tackade Erik Magnusson för att han genomfört årsmötet och hälsade honom                 välkommen som medlem i S-seniorerna.

 

 

               Erik Magnusson/ordförande                                                      Barbro Toresson/sekreterare

 

 

 

               Raija Edin/justerare                                                                     Jan Nääs/justerare

© Copyright. All Rights Reserved.